Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Tábor

logo OPZ barevne

  

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006569

 

Cíle plánování sociálních služeb:
Projekt byl zaměřen na udržení procesu plánování sociálních služeb na území ORP Tábor a na vypracování aktuálního plánu. Navázal na předchozí procesy plánování, ve kterých byl poslední střednědobý plán zpracován na období 2013 - 2015.

Plán na další období pomůže zajistit fungování sítě potřebných sociálních služeb. Při realizaci projektu byla využita metoda komunitního plánování.

V rámci projektu byl také vytvořen katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Tábor.

 

Období realizace
1.5.2018 - 30.4.2020

Organizační zajištění:
• realizátor - Centrum pro komunitní práci jižní Čechy
• partner - Město Tábor
• řídící skupina ze zástupců obcí, poskytovatelů a uživatelů služeb se scházela dle potřeby (cca 1x za 3-4 měsíce), celý proces řídila a schvalovala
• pracovní skupiny vytváří vlastní plán

V Táboře pracovaly tyto skupiny:
1. Děti, mládež a rodina (DMR),
2. Menšiny,
3. Osoby v nepříznivé životní situaci (ONŽS),
4. Senioři,
5. Zdravotně postižení (ZPS)

Dále se setkávaly územní pracovní skupiny:
6. Bechyňsko,
7. Chýnovsko,
8. Mladovožicko,
9. Sezimoústecko

Hlavní aktivity:
• Aktualizace základních dokumentů (základní listina, jednací řád)
• Evaluace a hodnocení efektivity předchozího procesu
• Monitoring plnění záměrů předchozího plánu
• Informační kampaň
• Dvě veřejná setkání, kulatý stůl starostů
• Analýzy: aktuální sociodemografická analýza regionu, analýza zajištění sociálních služeb v regionu, analýza potřeb uživatelů, analýza potřeb poskytovatelů a analýza zadavatelů
• Vytvoření dvou akčních plánů na roky 2019 a 2020
• Vytvoření a schválení Střednědobého plánu sociálních služeb na období 2020 – 2022, jeho tisk (79ks) a distribuce
• Vytvoření katalogu poskytovatelů (500 ks), distribuce

 

Kontakt:
Mgr. Lenka Vyčichlová,
tel.: +420 605 544 668
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Realizace projektu v období květen 2018 - duben 2020:

Na začátku realizace projektu obnovila činnost řídící skupina, pracovala v obdobném složení jako při posledním procesu plánování v roce 2012 – 2013:
Mgr. Ivana Hašplová - FCh Tábor
Bc. Pavla Kohelová - PS Menšiny, Cheiron T
Mgr. Alena Kubíková - PS Senioři, G-centrum Tábor
Bc. Jan Mácha - PS Zdravotně postižení, Fokus Tábor
Mgr. Lucie Manková - MěÚ Tábor, vedoucí OSV
Dagmar Mládková - PS Chýnovsko, MÚ Chýnov
Ing. Jana Lorencová - MěÚ Tábor
Bc. Veronika Benáková - PS Sezimoústecko
Bc. Eva Novotná - PS Mladovožicko, MěÚ Mladá Vožice
Mgr. Alena Sakařová - PS Bechyňsko, DS Bechyně
Mgr. Aneta Vomlelová - PS Děti, mládež a rodina

Řídící skupina sešla celkem na 5 jednáních  (26. 6. 2018, 20. 9. 2018, 13. 11. 2018, 14. 5. 2019, 29. 10. 2019, 27. 2. 2020)

Jednání proběhla podle předem připraveného programu, z jednání jsou pořizovány prezenční listiny a zápisy. Mimo členů řídící skupiny se jednání účastnili zástupci realizačního týmu – metodik a místní odborný pracovník.

Byly zformovány čtyři místní pracovní skupiny a pět oborových pracovních skupin (viz výše), během realizace projektu se konala tato setkání (celkem 64):
PS Senioři – 11.9.2018, 18. 10. 2019, 17. 1. 2019, 8. 4. 2019, 27. 5. 2019, 8. 10. 2019, 25. 11. 2019, 27. 1. 2020  
PS Děti, mládež, rodina – 12.9.2018, 13. 11. 2018, 8. 11. 2018, 5. 2. 2019, 19. 3. 2019, 26. 4. 2019, 25. 6. 2019,  1. 10. 2019, 26. 11. 2019, 16. 1. 2020
PS Mladovožicko – 12. 9. 2018, 6. 3. 2019, 16. 10. 2019, 8. 1. 2020
PS Bechyňsko - 13. 9. 2018, 31. 10. 2018, 25. 2. 2019, 15. 4. 2019, 30. 9. 2019, 2. 12. 2019, 13. 1. 2020
PS Menšiny - 17. 9. 2018, 13. 11. 2018, 5. 2. 2019, 19. 3. 2019, 23. 4. 2019, 6. 6. 2019, 24. 10. 2019, 16. 1. 2020
PS Chýnovsko - 17. 9. 2018, 4. 3. 2019, 7. 10. 2019, 6. 1. 2020
PS ZPS - 18. 9. 2018, 18. 10. 2018, 31. 1. 2019, 4. 4. 2019, 9. 5. 2019, 25. 6. 2019, 14. 10. 2019,  28. 11. 2019, 28. 1. 2020
PS Sezimoústecko - 18. 9. 2018, 22. 2. 2019, 5. 4. 2019, 4. 6. 2019, 8. 10. 2019, 7. 1. 2020 
PS ONŽS - 31. 10. 2018, 15. 2. 2019, 18. 3. 2019, 29. 4. 2019, 7. 10. 2019, 3. 12. 2019, 23. 1. 2019, 11. 2. 2020

Jednání probíhala podle předem připraveného programu, byly z nich pořizovány prezenční listiny a zápisy. Za realizační tým se jich účastnil metodik, místní odborný pracovník a vedoucí členové pracovních skupin.

Jednání byla otevřená, mohl se jich tedy zúčastnit každý, kdo má o plánování sociálních služeb zájem.

Na základě rozhodnutí Řídící skupiny byly aktualizovány základní dokumenty (Statut KPSS, Jednací řád řídící skupiny a Jednací řád pracovních skupin).

Statut (základní listina) KPSS ORP Tábor 2018

Jednací řád ŘS Tábor 2018

Jednací řád PS Tábor 2018


V rámci aktuálního procesu plánování sociálních služeb proběhla evaluace předchozího procesu plánování. 

 

Cílem prvního veřejného setkání, které se uskutečnilo 20. 9. 2018, bylo seznámení veřejnosti s významem komunitního plánování sociálních služeb a s obsahem projektu. Účastníci diskutovali o hlavních problémech v sociální oblasti a zpracovali SWOT analýzu.

 Pozvánka na 1. Veřejné setkání v rámci KPSS 2018: 1. Veřejné setkání v rámci KPSS Tábor 2018

b_500_282_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_WP_20180920_16_13_09_Pro.jpg 

b_500_282_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_WP_20180920_17_24_46_Pro.jpg

V souladu s harmonogramem projektu proběhla příprava Akčního plánu na rok 2019. Byl připraven, projednáván a upravován v pracovních skupinách a následně projednán a schválen řídící skupinou. 17. 12. 2018 byl Akční plán na rok 2019 schválen Zastupitelstvem města Tábora a rozeslána všem zúčastněným obcím. 

Ve druhé polovině realizace projektu probíhala příprava střednědobého plánu (SPRSS) na období 2020 – 2022. V rámci pracovních skupin byly zpracovávány SWOT analýzy, identifikována a rozpracovávána klíčová témata plánu. Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor 2020-22 (SPRSS) byl projednán v řídící skupině a předložen k veřejnému připomínkování.

 

Druhé veřejné projednání, plánované na 11. 3. 2020 bylo vzhledem k nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR zrušeno, návrh Střednědobého plánu 2020 – 22 bylo možné připomínkovat elektronicky (plán byl zveřejněn na webu realizátora a partnera projektu).

 

Pozvánka na 2. Veřejné projednání: http://cpkp.cz/index.php/programy-jc/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/404-jake-budou-socialni-sluzby-na-taborsku-v-letech-2020-22

 

Možnost el. připomínkování Komunitního plánu: http://cpkp.cz/index.php/programy-jc/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/405-zruseni-verejneho-setkani-planovaneho-na-11-3-2020

 

Po připomínkování byl plán dopracován a poté schválen řídící skupinou 25.3.2020.

Komunitní plán byl předložen k projednání a schválen Radou města Tábor dne 27.4.2020 a je předkládán ke schválení v Zastupitelstvu města Tábor. Též je rozesílán všem obcím v ORP Tábor.

 

 

Během realizace projektu se konaly kulaté stoly starostů. První setkání se uskutečnilo 27. 2. 2019 a bylo zaměřeno na představení procesů komunitního plánování a priorit Akčního plánu 2019. Na druhém KSS 2. 3. 2020 proběhla diskuse k návrhu SPRSS 2020 - 22.

 

Příprava průzkumů a analýz:

Během projektu byly vypracovány tyto analýzy:
 Sociodemografická analýza regionu
 Analýza zajištění sociálních služeb
 Analýza poskytovatelů
 Analýza zadavatelů

Na základě požadavků jednotlivých pracovních skupin byly vypracovány tyto specifické průzkumy:
 Průzkum (bariér) využívání terénních sociálních služeb v ORP Tábor
 Průzkum potřeb zdravotní péče
 Průzkum potřeb TP
 Průzkum ubytoven

 

Zprávy o projektových aktivitách byly zveřejněny mimo jiné v Novinách táborské radnice:

Informace o  projektu a pozvání  na 1. veřejné  setkání (s.3): http://www.taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=60203

Infomace o zpracovaném Akčním plánu sociálních služeb ORP Tábor 2019 (s.9): http://www.taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=62999

Informace o projektu a pozvání na 2. veřejné setlkání (s.12): https://taborcz.eu/assets/File.ashx?id_org=16470&id_dokumenty=70277

 

Byl zpracován Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ORP Tábor, který je nyní připravován k tisku; probíhá též dolaďování elektronické verze katalogu. 

 

Výstupy projektu:

Akční plán rozvoje sociálních služeb v ORP Tábor 2019

Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor 2020 - 22

 

 

 

 

 

CpKP jižní Čechy podpořili